ทนายประดิษฐ์.comมือถือ 083 021 5154 
ทนายความจังหวัดลพบุรี

ทนายประดิษฐ์.comมือถือ 083 021 5154 
ทนายความจังหวัดลพบุรี

เปิดหน้าต่อไป

มารู้จักเมืองลพบุรี

พระปรางสามยอดเมืองลพบุรี
พระปรางสามยอดเมืองลพบุรี

คำขวัญจังหวัดลพบุรี

"วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์"

ลพบุรี เป็นจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดอื่นจำนวน 8 จังหวัด โดยวนตามเข็มนาฬิกาจากทิศเหนือ ได้แก่ เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา สระบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี และ นครสวรรค์ ลพบุรีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางการทหารที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ เนื่องจากตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางของประเทศไทย มีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการเพาะปลูก ลพบุรีเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญในด้านประวัติศาสตร์ โดยมีการค้นพบโบราณสถาน โบราณวัตถุและการตั้งถิ่นฐานของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์และในอดีตเคยเป็นที่ตั้งเมืองหลวงของอาณาจักรละโว้

ภูมิศาสตร์
ที่ตั้งและอาณาเขต
ประตูเมืองลพบุรีจากเมืองเก่าสู่เมืองใหม่

จังหวัดลพบุรีตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 องศา 48 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศา 25 ลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางเหนือตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ประมาณ 155 กิโลเมตร หรือทางรถไฟสายเหนือประมาณ 133 กิโลเมตร มีพื้นที่ 6,586.67 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,116,668 ไร่

จังหวัดลพบุรีมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ 8 จังหวัดดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต้ ติดกับจังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดสิงห์บุรีภูมิประเทศ

จังหวัดลพบุรี มีพื้นที่อยู่ในลุ่มแม่น้ำ 3 ส่วน ดังนี้

ลุ่มแม่น้ำชี
ลุ่มแม่น้ำป่าสัก
ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

ภูมิประเทศของจังหวัดลพบุรี แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ

ที่ราบลุ่ม มีพื้นที่ 1,170 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ของอำเภอท่าวุ้งทั้งหมด ตอนกลางและตะวันตกของอำเภอเมืองลพบุรี ตอนกลางและตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอโคกสำโรง และส่วนใหญ่ของอำเภอบ้านหมี่ พื้นที่ราบตอนกลางของอำเภอเมืองลพบุรี บริเวณหมู่บ้านสะพานอิฐและหมู่บ้านหินสองก้อนจะมีดินสีขาวที่สามารถนำมาทำดินสอพองได้ และดินสอพองของจังหวัดลพบุรีได้ชื่อว่าเป็นดินสอพองที่ดีที่สุดของเมืองไทยที่ราบสลับเนินเขาและภูเขา มีเนื้อที่ 4,816.67 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ด้านตะวันออกของอำเภอเมืองลพบุรี ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอบ้านหมี่บางส่วน ทิศตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันออกของอำเภอโคกสำโรงและอำเภอท่าหลวง

มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน คือ แม่น้ำป่าสัก โดยมีการสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อกักเก็บน้ำ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับชาวจังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งยังมี แม่น้ำลพบุรีผ่านทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดด้วย รวมทั้งมีระบบคลองชลประทานที่เป็นประโยชน์ในทางเกษตรกรรมอีกด้วย

ภูมิอากาศ

สภาพโดยทั่วไปมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และยังได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชันและพายุไต้ฝุ่นอีกด้วย โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน มีอุณหภูมิเฉลี่ย 28.3 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปีละประมาณ 1,147.6 มิลลิเมตร สำหรับมีฤดูกาลต่าง ๆ มี 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน ระหว่างเดือน มีนาคม-พฤษภาคม อากาศจะร้อน และแห้งแล้งฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม อากาศจะชุ่มชื้นในเดือนกันยายนฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวเย็นสลับกับอากาศร้อน  

การปกครอง

จังหวัดลพบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น

11 อำเภอ, 121 ตำบล, 1,122 หมู่บ้าน

 1. อำเภอเมืองลพบุรี  

ที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี ถนนนารายณ์มหราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

โทรศัพท์ : 0-3641-1004 
Fax. : 0-3642-0842 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


2. อำเภอพัฒนานิคม

ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม ถนนลพบุรี-วังม่วง ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140
โทรศัพท์ : 0-3649-1433 
Fax. : 0-3649-1433 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


  3. อำเภอโคกสำโรง

  ที่ว่าการอำเภอโคกสำโรง เลขที่ 9 ถนนศรีสำโรง ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120
  โทรศัพท์ : 0-3644-1115,036-441765 
  Fax. : 0-3644-1115,036-441765 
  Email : 
  สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


   4. อำเภอชัยบาดาล

   ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล เลขที่ 339 หมู่ที่ 5 ถนนท่ามะนาว ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
   โทรศัพท์ : 036-461039, 036-461099 
   Fax. : 0-3646-1039 0-3646-1366 
   Email : amphoechaibadan@gmail.com 
   สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


    5. อำเภอท่าวุ้ง

    ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง ถนนลพบุรี-สิงห์บุรี ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150
    โทรศัพท์ : 036-481211 
    Fax. : - 
    Email : centertawung@gmail.com 
    สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


     6. อำเภอบ้านหมี่

     ที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่ เลขที่ 47 ถนนเทศบาล ตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
     โทรศัพท์ : 0-3647-1251,0-3647-1357 
     Fax. : 0-3647-1685 
     Email : 
     สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


      7. อำเภอท่าหลวง

      ที่ว่าการอำเภอท่าหลวง หมู่ที่ 4 ถนนชัยบาดาล-ด่านขุนทด ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 15230
      โทรศัพท์ : 0-36497087 
      Fax. : 0-36497087 
      Email : 
      สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


       8. อำเภอสระโบสถ์

       ที่ว่าการอำเภอสระโบสถ์ หมู่ที่ 10 ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240
       โทรศัพท์ : 0-3643-9111 
       Fax. : 0-3643-9111 
       Email : 
       สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


        9. อำเภอโคกเจริญ

        ที่ว่าการอำเภอโคกเจริญ เลขที่ 222 ถนนหนองม่วง-ศรีเทพ ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 15250
        โทรศัพท์ : 0-3665-1151 
        Fax. : 0-3665-1151 
        Email : 
        สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


         10. อำเภอลำสนธิ

         ที่ว่าการอำเภอลำสนธิ หมู่ที่ 1 ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190
         โทรศัพท์ : 036-793459 
         Fax. : 036-793459 
         Email : 
         สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


          11. อำเภอหนองม่วง

          ที่ว่าการอำเภอหนองม่วง หมู่ที่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170
          โทรศัพท์ : 0-3643-1493 
          Fax. : 0-3643-1493 
          Email : Nongmuang1118@hotmail.com 
          สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567